top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ULUS METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek ve buna bağlı açık rızanıza ilişkin beyanlarınızı edinmek amacıyla kaleme almıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi tanımı ile ULUS METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK tarafından kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, müşteriler, çalışanlar, potansiyel müşteriler, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri aktarma şartları kapsamında verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Veri İlgilisine hitap edebilmek, Veri ilgilisi ile iletişim kurabilmek, İletilen teklif ve taleplerle ilgili değerlendirme ve görüşmelerin sağlanması, İletilen teklif ve taleplerle ilgili geri dönüşlerin sağlanması;

 • Veri ilgilisi ile akdedilen sözleşmelerin ifası, bu kapsamda gerekli kayıtların tutulması ve değiştirilmesi;

 • Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Cari hesap kayıtlarının açılması, Ödemelerin yapılması ve gelen ödemelerin takip edilmesi, Fatura, E-fatura ve E-arşiv faturası kesmek & almak/ Muhasebe Kayıtlarında tutmak;

 • Veri ilgilisiyle, Veri ilgilisinin çalıştığı veya temsil ettiği şirketle iletişim kurulması,

 • Şirketimiz, ürünlerimiz, faaliyetlerimiz ve faaliyette bulunulan sektörün tanıtımı amacıyla broşürler, kitapçıklar, dergiler, kataloglar, fiyat listeleri dahil diğer tanıtım ve promosyon belgelerinin ve metinlerinin gönderilmesi, Fiyat tekliflerinin gönderilmesi, Fiyat listelerinin gönderilmesi, Bunlara ilişkin izin süreçlerinin sağlanması,

 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, Pazar araştırması çalışmaları kapsamında kullanılması

 • Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,

 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kameralarıyla görüntü ve ses kayıtlarının gerçekleştirilmesi;

 • Tarafımıza iletilen iş başvurularının değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin geri dönüşlerin sağlanması, İş başvurularında tarafımıza iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,

 • Şirket telefonlarımızdan yapılan görüşmelerin kalite standartları, müşteri memnuniyeti takipleri için veya herhangi bir şikâyet, hukuki ihtilaf veya cezai süreçler kapsamında incelenmesi ve dinlenmesi amaçlarıyla kaydedilmesi, 

 

Yukarıdaki kapsamda kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Üçüncü Kişilere Aktarılabileceği  ve Amaçları

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri gereğince, mevzuatın izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz alt işverenlere, şirketimizin alt işveren sıfatı ile hizmet verdiği kişilere, şirketimizin ticari ilişki içinde bulunduğu kişilere, şirketimizin hizmet aldığı kişilere, iş ortaklarına, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına, iş birliği yaptığımız kişilere, bunların Hissedarlarına, Yetkililerine, Personeline, Şirket Hissedarlarına, Şirket Yetkililerine ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişilere/kuruluşlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;

 • Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları dahilinde ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.

 • Akdedilen veya akdedilecek sözleşmelerin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi amacıyla özellikle muhasebe, iletişim, sipariş takibi ve sair süreçlerin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe, müşteri hizmetleri, sipariş takip programlarına aktarmak suretiyle işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanabildiği gibi uygulamanın ve verilerin barındığı sunuculara da aktarım gerçekleştirilebilmektedir.

 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle giriş-çıkışların denetlenmesi için güvenlik hizmetlerini yöneten iş ortaklarımıza aktarabiliyoruz.

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen açık rızanın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

Şirketimizin sizden bizzat talep etmesi üzerine bildirmeniz, sipariş formu, e-posta veya diğer yollarla veya sözleşmenin kurulması sırasında tarafımıza iletmeniz yöntemleriyle kişisel verilerinizi toplamaktayız. Yine sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel verilerinizi çalışanı/temsilcisi/sahibi olduğunuz şirket/kurum/kuruluşlar tarafından bildirilmesi suretiyle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi Şirketimizin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi şirket telefonlarımızdan yapılan görüşmelerin kalite standartları, müşteri memnuniyeti takipleri için veya herhangi bir şikâyet, hukuki ihtilaf veya cezai süreçler kapsamında incelenmesi ve dinlenmesi amaçlarıyla kaydedilmesi suretiyle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi Şirketimizin platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz

Bu anlamda kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yollarla olduğu gibi, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun Uyarınca Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıdaki gibidir;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıda verilen adresler aracılığıyla Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Unvan                        : Ulus Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No                 : 0889038202600039 Vergi No: 8890382026

E- Posta Adresi       : info@ulusmetal.com.tr[G8] 

Telefon                      : +90 262 677 10 21

Adres                         : GOSB 1000. Cad. No:1039 PK:41400 Gebze- Kocaeli / TÜRKİYE

 

bottom of page