top of page

PRIVACY NOTICE / KLAUZULA INFORMACYJNA

Under Article 13 sections 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/EC (hereinafter as “GDPR”), we hereby declare that your personal data (personal data of employees, contractors and persons authorized to represent the company within the scope covering, mainly, names, surnames, business email addresses and business phone numbers) will be processed by the data controller, i.e ULUS METAL Polska S.A. with its registered seat in Zabrze, Piekarnicza 6 St, 41-807, KRS 0000706979, for the purpose of conclusion and performance of an commercial agreement entered into between your employer and ULUS METAL Polska S.A. (placing orders, carrying out orders and customer service) and performance of the fiscal operations (invoicing), on the basis of Article 6 section 1 letter b) of the GDPR (if the processing is required to perform an agreement), for the purposes arising from legal obligations encumbering ULUS METAL Polska S.A. (specifically for the purpose of disclosure of such data to public administrative authorities as stipulated by law provisions), on the basis of Article 6 section 1 letter c) of the GDPR (necessity to process personal data to carry out legal obligations) and the purposes of indicating the existence of potential claims, pursuing claims and defending against the claims (necessity to process personal data for the purposes arising from legitimate interests of ULUS METAL Polska S.A.).

 

 

 

 

 

Your data will be disclosed to ULUS METAL Polska S.A. by your employer, in connection with the commercial cooperation agreement entered into between your employer and ULUS METAL Polska S.A.

 

 

 

Your data will not be processed in an automated way, in particular in the form of profiling.

 

 

Your data will be processed only for the indicated purposes for the period of performance of a commercial agreement and until the limitation terms of the claims arising thereof had lapsed, and for the periods in which the processing of personal data from specific agreements will be necessary for the legitimate interests of ULUS METAL Polska S.A.

ULUS METAL Polska S.A. may share your personal data with third party recipients, such as entities providing services for ULUS METAL Polska S.A.  within the scope of: administrative support, legal support, fiscal support, financial support, IT support or to recipients entitled to receive those data under applicable laws.

 

You have the right to request access to your personal data, to rectify or erase it, or to restrict the scope of processing, and have the right to object to the processing, the right to transfer data and the right to file a complaint to the supervisory body (President of the Personal Data Protection Office). Performing some of those rights may be limited due to a contractual obligations or obligations arising under applicable laws.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe (dane osobowe pracowników, współpracowników i osób uprawnionych do reprezentacji spółki, w zakresie obejmującym, co do zasady, imiona, nazwiska, służbowe adresy poczty elektronicznej oraz służbowe numery telefonów) będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. ULUS METAL Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piekarniczej 6, 41-807, KRS 0000706979 w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy łączącej Państwa pracodawcę a ULUS METAL Polska S.A. (składanie zamówień, realizacja zamówień i ich obsługa) oraz dokonywaniem operacji księgowych (wystawienie faktury lub paragonu) a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), w wykonaniu obowiązków nałożonych na ULUS METAL Polska S.A. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu udostępnienia danych organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych w przepisach prawa), a więc w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ULUS METAL Polska S.A.) oraz dla celów ustalenia istnienia roszczenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ULUS METAL Polska S.A.).

 

Powyższe dane zostaną udostępnione ULUS METAL Polska S.A. przez Państwa pracodawcę, w związku z umową współpracy łączącą Państwa pracodawcę z ULUS METAL Polska S.A.

 

 

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

 

Państwa dane będą przetwarzane we wskazanych powyżej celach, przez okres realizacji umowy oraz do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń mogących powstać na gruncie umowy lub upływu okresów gwarancyjnych, a następnie przez okresy, w jakich przetwarzanie danych z oznaczonych umów jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ULUS METAL Polska S.A.

 

ULUS METAL Polska S.A. może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz ULUS METAL Polska S.A. usługi: obsługi administracyjnej biura, prawne, księgowe i rachunkowe, finansowe lub informatyczne lub podmiotom uprawnionym do ich pozyskania w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), przy czym realizacja niektórych w powyższych praw może być ograniczona treścią stosunku umownego lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

bottom of page